Miljö

FSC® certifiering

Burde Förlag är sedan 2011 FSC® certifierade. FSC®, Forest Stewardship Council, är enfsclogooberoende, internationell medlemsorganisation. I FSC®:s principer och kriterier finns över- gripande riktlinjer för hur skogsbruket ska bedrivas som gäller generellt över hela världen. Detta ger oss en kontroll på att vårt papper är framställt av producenter som verkar för ett miljö- anpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Miljödiplom

Burde Förlag är mycket stolta över att vara ett miljödiplomerat företag. Modellen kommer från Göteborg och används på många håll i landet. De kommuner som tillämpar miljödiplomering bildar tillsammans ett nätverk.miljodiplomering2

Systemet är kvalitetssäkrat genom att uppfylla föreningen Svensk Miljöbas gemensamma kravstandard. För att få miljödiplom ska verksamheten uppfylla vissa kriterier, och man motiverar miljöansvaret hos företaget och de anställda.

Miljöpolicy

Burde Förlags AB ska utveckla och tillverka almanackor med höga funktions-,
kvalitets- och miljökrav för försäljning med god lönsamhet till företag,
bok- och pappershandel samt kontorsfackhandel. 

Val av leverantörer, material och tillverkningsprocesser ska ske så
att miljöbelastningen kontinuerligt minskar och föroreningar förebyggs. 

Miljöpolicyn ska tillämpas på följande sätt:

1. Alla anställda ska utbildas för ett högt miljömedvetande och dagligt hänsynstagande till miljön

2. Vid val av material och processer ska gällande normer enligt berörd lagstiftning och branschnormer minst uppfyllas

3. Vårt agerande ska präglas av kretsloppstänkande med betydande inslag av återvunnet material samt källsortering och återvinning av restprodukter

4. Våra produkter ska utformas så, att vårt ansvarstagande för miljön stöder vår egen och våra kunders miljöprofil på marknaden

5. Årliga mål och riktlinjer för tillämpningen utarbetas i samband med den årliga revisionen av vår miljödiplomering.

Miljöpolicyn ska införas och tillämpas av vår personal och spridas till våra kunder, leverantörer och övriga affärspartners, så att vi i samverkan kan vidareutveckla miljöanpassningen.